LỚP HỌC TIẾNG ĐỨC ONLINE TỪ XA

1/8/2017 8:40:10 AM

Học Online với giảng viên thật sự.


Chúng tôi là các chuyên gia ứng dụng CNTT vào việc đào tạo giảng dạy ngôn ngữ. Kết hợp giảng dạy offline và online giúp các bạn học viên ở xa không bị cản trở bởi không gian và địa lý, có thể tham gia cùng lớp học offline tại bất kỳ địa điểm nào.


LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI TESTAS - 2017

 

 


LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2 - 2017

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1 - 2017LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - 2017

 LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO - 2017

 
LỚP HỌC TIẾNG ĐỨC ONLINE TỪ XA

1/8/2017 8:40:10 AM

Học Online với giảng viên thật sự.


Chúng tôi là các chuyên gia ứng dụng CNTT vào việc đào tạo giảng dạy ngôn ngữ. Kết hợp giảng dạy offline và online giúp các bạn học viên ở xa không bị cản trở bởi không gian và địa lý, có thể tham gia cùng lớp học offline tại bất kỳ địa điểm nào.


LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI TESTAS - 2017

 

 


LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2 - 2017

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1 - 2017LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - 2017

 LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO - 2017